کمی از اسرار ولایت

بستن


ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم   *    وندر شرار فتنه آخر سیاوشیم

در انتظار رویت آن مهر آفریـن   *    در مجمر سپیده سپندی بر آتشیم

چرا انسان باید با یک انسان خوب تو دل برو باید ولایت ستیزی داشته باشد واقعانمی توان در آورد که چرا باید به امام حسین ظلم شود آخر چه جوری می شود یک شبه یک قومی با امام حسین ستیزه گر شود ولایت ستیزی باید تحلیل شود تا واقعه کربلا بهتر درک شود اگر ولایت گریزی خوب تحلیل شود تنها بودن امام علی بهتر درک می شود دیگه شما طبقه ای به نام عوام ، خاکستری ها ، اکثریت بی تفاوت نخواهید داشت که با مفهوم ولایت اینقدر سرد برخورد کنند و ولی را بادشمنانش تنها بگذارند و ولایت ستیزان از این فرصت استفاده کنند و اورا به گوشه غربت و شهادت بکشانند

ادامه مطلب...........

بسم الله الرحمن الحیم

بحثی راکه قرار شروع کنیم پیرامون مفهوم ولایت است ما د ربررسی مفهوم ولایت به شخص ولی و انبیا،نمی پردازیم چون اگرچنین کاری کنیم باید ولایت امیر المومنین (ع)و پیامبر (ص) و حتی خود ولی فقیه که امروزه صحبت های بسیاری در این زمینه شده است اثبات نماییم

می خواهیم به خود ولایت از جهت زمینه ولایت گریزی و لایت ستیزی و ولایت پذیری بپدازیم در مقابل ولایت این سه ویژگی بوجود می آید

توضیح مختصری در رابطه با این سه ویژگی:

چرا انسان باید با یک انسان خوب تو دل برو باید ولایت ستیزی داشته باشد واقعانمی توان در آورد که چرا باید به امام حسین ظلم شود آخر چه جوری می شود یک شبه یک قومی با امام حسین ستیزه گر شود ولایت ستیزی باید تحلیل شود تا واقعه کربلا بهتر درک شود اگر ولایت گریزی خوب تحلیل شود تنها بودن امام علی بهتر درک می شود دیگه شما طبقه ای به نام عوام ، خاکستری ها ، اکثریت بی تفاوت نخواهید داشت که با مفهوم ولایت اینقدر سرد برخورد کنند و ولی را بادشمنانش تنها بگذارند و ولایت ستیزان از این فرصت استفاده کنند و اورا به گوشه غربت و شهادت بکشانند

وقتی ولایت گریزی هم حل شد باید ولایت پذیری هم روشن شود آیا هر پذیرش عوامانه ای برای اولیا خدا این ولایت پذیری معنا می شود آیا کسانی د رطول تاریخ نبودن که ائمه (ع)را دوست داشته باشند ولی در امتحانات بزرگ شکست خوردند؟ آیا این مقدار محبت اگر کفایت می کند وقت این نیست که امام زمان ظهور کند؟ امام چه انتظاری دارد که ما هنوز آن انتظار را محقق نکردیم

عوارضی که در جامعه در باب ولایت وجود دارد:

1-تکراری بودن ولایت

2-ولایت مدارانی هستند که آنچنان خوب عمل نکرده اند:

ما نمی توانیم توقف کنیم تا همه یاران ولایت سالم و مخلص بشوند تا بعد به مفهوم ولایت به پردازیم

3-خیلی ها تصور می کنند که ولایت را پذیرفته اند و خودشان را نیازمند به درک بیشتر و عمیق تر مفهوم ولایت نمی دونند ولایت پذیری در جه بندی دارد

یک وقت از ولایت سخن می گوییم در مقام رابطه ای که ولی با خدا و خدا با ولی داردو یک وقت از ولایت سخن می گوییم در مقام رابطه ای که ولی با ما و ما با ولی داریم ما در این بخش دوم می خواهیم بحث کنیم

اگر بخواهیم بحث اول را شروع کنیم باید به این سوال جواب دهیم که آیا خدا به امام علی(ع)اجازه ولایت داده است یا نه؟که بیشتر بحث ها و جواب های رایج در این باره است

ببینیم این ولایت چه نیازی از انسان را برطرف می کند ولایت امر اجتماعی و فردی را ، هر دو را باهم خواهد داشت این محدوده بحث ما بود

ادامه دارد....

این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!