حقوق بشر کجاست؟ where is human rights

بستن


خبرنگاری که تحت تاثیر قرار میگیرد و گریه میکند و نمیداند برای بچه ای که در سومالی دچار قحطی شده است چه کند در حالی که در سراسر دنیا ازجمله ایران، اسراف میشود


این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!