دکتر عباسی - برنامه راز - 27 مرداد 1390 -

بستنبرنامه راز دکتر عباسی اقتصاد و غصب زمین خدا 27 - 26 مرداد 90

دکتر عباسی - برنامه راز - 27 مرداد 1390 - 17 ماه رمضان 1432

موضوع برنامه : مهندسی اقتصاد در برابر غصب زمین خدا

 

این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!