دانلود 7 مستند در قالب 75 فایل تصویری با موضوع فلسطین

بستن


 

دانلود 6 مستند در قالب 75 فایل تصویری با موضوع فلسطین

دانلود 6 مستند در قالب 70 فایل تصویری با موضوع فلسطین

در سال 1948 رؤسای سیاسی امریکا به این نتیجه رسیدند که استراتژی صهیونیست‏ها این است که امریکا را در رشته عملیاتی که همواره گسترده‏تر و ژرفتر می‏شود درگیر کنند تا به تمام اهدافشان دست‏یابند، این سند اهداف صهیونیست‏ها را چنین برمی‏شمارد:


1- برقراری حاکمیت‏یهودیان بر بخشی از فلسطین.
2- جلب موافقت قدرتهای بزرگ با مهاجرت نامحدود یهودیان به اسرائیل.
3- گسترش حاکمیت‏یهودیان بر سراسر فلسطین.
4- گسترش حاکمیت‏یهودیان بر اردن و بخشهایی از لبنان و سوریه.
5- برقراری سرکردگی نظامی و اقتصادی یهودیان بر سراسر خاورمیانه.

استیون گرین، جانبداری، روابط سری امریکا و اسرائیل، ترجمه سهیل روحانی، چاپ بنیاد تهران، 1368، ص‏21.

دانلود در ادامه مطلب.....

 


دانلود مستند : جنگ  33 روزه

دانلود مستند جنگ 33 روزه


http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت اول / 17 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوم / 17 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سوم / 17 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهارم / 16 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پنجم / 17 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت ششم / 17 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هفتم / 17 مگابایت / flv

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هشتم / 17 مگابایت / flv


..............................................................................................................................


دانلود مستند  جنگ ششم

دانلود مستند جنگ ششم


http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت اول/ 7 مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سوم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهارم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پنجم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت ششم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هفتم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هشتم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت نهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت یازدهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوازدهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سیزدهم/ 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهاردهم / 7 مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پانزدهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت شانزدهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هودهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هجدهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت نوزدهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت بیستم / 7مگابایت


........................................................................................................................


دانلود مستند  دختران زیتون

دانلود مستند دختران زیتون


http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت اول/ 7 مگابایت / افطار 1

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوم / 7مگابایت / افطار 2

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سوم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهارم / 7مگابایت / عروس حیفا

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پنجم / 6مگابایت / عروس حیفا 2

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت ششم / 7مگابایت / عروس حیفا 3

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هفتم / 7مگابایت/ مادر 2

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هشتم / 7مگابایت / مادر 2

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت نهم / 7مگابایت / پرواز

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دهم / 7مگابایت / مادر بزرگ

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت یازدهم / 7مگابایت / مادر شهید

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوازدهم / 7مگابایت / مادر شهید 2

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سیزدهم/ 7مگابایت / همسر شهید

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهاردهم / 7 مگابایت / همسر شهید2

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پانزدهم / 7مگابایت / همسر شهید3...................................................................................................................

دانلود مستند سنگ و ستاره

دانلود مستند سنگ و ستاره


http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت اول/ 7 مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سوم / 4مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهارم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پنجم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت ششم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هفتم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هشتم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت نهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دهم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت یازدهم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوازدهم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سیزدهم/ 4مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهاردهم / 4 مگابایت..................................................................................................................


دانلود مستند فرزندان جبل عامل

دانلود  مستند فرزندان جبل عامل


http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت اول/ 7 مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سوم / 4مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهارم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پنجم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت ششم / 6مگابایت
...................................................................................................................

دانلود مستند بچه  های آتش

دانلود مستند بچه های آتش

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت اول/ 7 مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دوم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت سوم / 4مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت چهارم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت پنجم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت ششم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هفتم / 6مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت هشتم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت نهم / 7مگابایت

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود قسمت دهم / 4مگابایت


............................................................................................................

«کسی گلوله های را نمی شمارد» کاری است درباره کودکان مظلوم فلسطینی ، کودکانی که انگار ، دیگر کشته شدنشان کلیشه شده است.این کلیپ کاری است از مرکز مستند سازی سفیر که تقدیم کاربران می گردد.

«کسی گلوله های را نمی شمارد»

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود کلیپ «کسی گلوله ها را نمی شمارد» با کیفیت 256kbps و با اندازه 14 مگابایت .

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود کلیپ «کسی گلوله ها را نمی شمارد» با کیفیت 100kbps و با اندازه 4.82 مگابایت .

http://leader-khamenei.com/images/stories/download..l-k.ir.gifدانلود کلیپ «کسی گلوله ها را نمی شمارد» با کیفیت 56kbps و با اندازه 1.61 مگابایت .


منبع : فتیان و راسخون

این ها را هم اگر دوست داشتی نگاه کن !!!!