بورس ايده با هدف توليد ثروت از علم به زودي در کشور راه اندازي مي شود

بستن


بورس ايده با هدف ايجاد تعامل بين سرمايه گذاران و کارآفرينان و صاحبان ايده براي فروش طرح يا ايده امسال براي نخستين بار در کشور راه اندازي مي شود تا زمينه بهره برداري از ايده ها در سطح تجاري و توليد ثروت از علم فراهم شود. معاون پژوهشي وزير علوم با اشاره به راه اندازي بورس ايده در آينده نزديک گفت: نظام نامه ايجاد بورس يا بازار ايده در حال تهيه است تا به وسيله آن بهترين استفاده و بهره مندي را از نخبگان علمي کشور داشته باشيم. محمد مهدي نژاد نوري افزود: بورس ايده فضايي را براي ارائه ايده هاي نو و زمينه اي براي ايجاد تعامل بين نخبگان صاحب ايده و سرمايه گذاران براي کاربردي کردن ايده هاي برتر ايجاد مي کند که با توجه به تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر لزوم استقبال از فکر و ايده نخبگان اين بهترين راهکار براي تبديل ايده به محصول و يا توليد ثروت از علم است...........................................

بورس ايده با هدف ايجاد تعامل بين سرمايه گذاران و کارآفرينان و صاحبان ايده براي فروش طرح يا ايده امسال براي نخستين بار در کشور راه اندازي مي شود تا زمينه بهره برداري از ايده ها در سطح تجاري و توليد ثروت از علم فراهم شود. معاون پژوهشي وزير علوم با اشاره به راه اندازي بورس ايده در آينده نزديک گفت: نظام نامه ايجاد بورس يا بازار ايده در حال تهيه است تا به وسيله آن بهترين استفاده و بهره مندي را از نخبگان علمي کشور داشته باشيم. محمد مهدي نژاد نوري افزود: بورس ايده فضايي را براي ارائه ايده هاي نو و زمينه اي براي ايجاد تعامل بين نخبگان صاحب ايده و سرمايه گذاران براي کاربردي کردن ايده هاي برتر ايجاد مي کند که با توجه به تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر لزوم استقبال از فکر و ايده نخبگان اين بهترين راهکار براي تبديل ايده به محصول و يا توليد ثروت از علم است.

ضرورت توليد ثروت از علم بارها از سوي مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته است ضمن آن که ايشان به تازگي نيز در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر ضرورت استفاده از فکر و ايده هاي برتر نخبگان تاکيد کردند. به گفته دکتر مهدي نژاد، با ايجاد بورس ايده فضايي ايجاد مي شود که افراد داراي ايده هاي برتر بتوانند ايده هايشان را به ثبت برسانند و افرادي که مي توانند اين ايده ها را به عينيت برسانند و از آن ها استفاده کنند مانند کارآفرينان، سرمايه گذاران و صاحبان صنعت اين ايده ها را به محصولات کاربردي و قابل عرضه به بازار تبديل کنند.وي با بيان اين که بسياري از کشورهاي پيشرفته از بورس ايده برخوردار هستند، تصريح کرد: در گذشته صاحبان ايده امکان ارائه و معرفي ايده هاي خود را به طور نظام مند و سيستماتيک نداشتند و اغلب ناچار بودند زمان زيادي را براي يافتن کساني به عنوان خريدار ايده صرف کنند.

در واقع چرخه تبديل ايده به محصول بسيار طولاني بود و اغلب به نتيجه مناسبي نيز نمي رسيد در حالي که با ايجاد بورس ايده اين خلاء برطرف و اين امکان به خوبي و به راحتي ايجاد خواهد شد که صاحبان ايده به طور مستقيم با سرمايه گذاران و صاحبان صنايع رو در رو و وارد مذاکره شوند به ويژه اين که قرار است بورس ايده در فضاي مجازي ايجاد شود و اين امکان دسترسي صاحبان ايده و سرمايه گذاران را به فضايي که براي اين موضوع در نظر گرفته شده است، به خوبي فراهم مي کند. معاون پژوهشي وزير علوم تاکيد کرد: ايجاد بورس ايده در قانون برنامه پنجم نيز مورد تاکيد قرار گرفته و در واقع يک تکليف قانوني است البته در گذشته نيز بخش ثابتي با عنوان بخش ايده هاي برتر در حاشيه اغلب جشنواره ها و مسابقات علمي با هدف حمايت از ايده هاي نو و برتر وجود داشت اما با توجه به اين که يکي از ملزومات حرکت قدرتمندانه در دهه پيشرفت و عدالت اين است که در سطحي بالاتر و به صورتي نظام مند به ايده هاي برتر توجه جدي شود، بر همين اساس براي نخستين بار با ايجاد بورس ايده شاهد حمايت از ايده هاي برتر در سطحي بالاتر و به شيوه اي نظام مند و موثر خواهيم بود که نتيجه آن ترويج ايده پردازي و تبديل ايده هاي نو و کارآمد به ثروت است.

اين موضوع به طور قطع باعث افزايش انگيزه در بين نخبگان و صاحبان ايده مي شود و از سوي ديگر با جلب توجه صاحبان صنعت و سرمايه گذاران اعتماد اين قشر به نخبگان نيز بيش از پيش افزايش مي يابد و طي مدت کوتاهي شاهد به کارگيري ايده هاي برتر در صنايع و بخش هاي گوناگون خواهيم بود و اين مي تواند جايگاه مناسبي را براي ايران در زمينه به کارگيري فناوري هاي نوين و ايده هاي فناورانه رقم بزند. وي در ادامه تصريح کرد: در نظام نامه اي که براي بورس ايده در حال تهيه است، چرخه کار مشخص مي شود يعني به طور دقيق تعيين مي شود که ارائه کننده، حمايت کننده و بهره بردار چه کساني هستند، چه وظايف و حقوقي دارند و شيوه مراقبت و حفظ اين حقوق نيز تعريف مي شود.